BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 2

Môn học: Ứng dụng Web
Mã số sinh viên: 2251012151
họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn


Trang chủ Nội dung môn học Trang chủ

Giới thiệu môn học

Môn học Ứng dụng Việc làm này đang giúp hình thành một thế hệ học sinh - sinh viên sớm tiếp cận với công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động cũng như yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Các kiến thức trên giúp 0. Tạo ba trang web bt10-index.html, bt10-content.html, bt10-register.html với giao diện và nội dung từng trang web như sau (lưu ý: chỉ sử dụng mã HTML)

Phương pháp đánh giá

Thành phần đánh giá Nội dung - Trọng số
Nội dung Tỷ lệ %
Đánh giá quá trình Bài tập cá nhân, bài tập nhóm 15%
Kiểm tra giữa kỳ Làm bài trên máy tính 35%
Kiểm tra cuối kỳ Tự luận 50%
Web hosting by Somee.com