MẠNG MÁY TÍNH

 1. Mô hình OSI
  Application
  Lớp ứng dụng
  Presentation
  Lớp trình diễn
  Session
  Lớp phiên
  Transport
  Lớp giao vận
  Network
  Lớp mạng
  Datalink
  Lớp liên kết dữ liệu
  Physical
  Lớp vật lý
 2. Các giao thức lớp ứng dụng
  DNS
  Domanin Name System
  FTP
  File Transfer Protocol
  SMTP
  Simple Mail Transfer Protocol
  HTTP
  HyperText Transfer Protocol