Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin

GIỚI THIỆU

Khoa Công nghệ... Tin học hệ không chính quy.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. CTĐT hệ Đại học 4 năm
  1. CS
   • Mạng mt
   • Cơ sở dữ liệu
   • Đồ họa
  2. IM
  3. IT
 2. CTĐT hệ Liên thông
 3. CT cao học