Đây là dòng đầu tiên trong đoạn thứ nhất, in đậm
Đây là dòng thứ hai trong đoạn thứ nhất, in nghiêng

Đây là nội dung đoạn thứ 2, in đậm, in nghiêng

Heading <h1> được canh lề trái

Đoạn này sử dụng thuộc tính align="left"

Heading <h2> được canh chính giữa

Đoạn này sử dụng thuộc tính align="left"

Heading <h3> được canh lề phải

Đoạn này sử dụng thuộc tính align="right"